Stavební povolení venkovní sauny

23.09.2022

Nejčastější otázka při plánování venkovní sauny: "A budu na to potřebovat stavební povolení?"

Dle dosud platného stavebního zákona není při splnění stanovených podmínek stavbu venkovní sauny se stavebním úřadem nutné řešit, a to ať už je řeč o většině venkovních saun obvyklých rozměrů, anebo i zahradních domečcích s odpočívárnou, sprchou, šatnou a podobně. Oporu v zákoně lze hledat v následujících paragrafech stavebního zákona, kde jsou podmínky uvedeny:

§ 79 Rozhodnutí o umístění stavby

(2) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují

o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky ... na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci,... je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m.

(= do oněchž limitů spadají sauny i zahradní domečky v naprosté většině případů.)

Na což znovu doslovně odkazuje ještě paragraf § 103 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují

a) stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2,


Odlišná situace nastává v případě, kdy sauna bude umístěna od hranic pozemku blíže než 2 m. Problematika je zde dále upravena ve Vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Věnovány jsou tomu dva paragrafy citované vyhlášky:

§ 25 Vzájemné odstupy staveb

(5) Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m.

§ 26 Výjimky

Za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona je možná výjimka z ustanovení ... § 25 odst. 2 až 7.

Zde praxe spočívá v odsouhlasení záměru dotyčnými a stavbou sauny dotčenými sousedy získáním jejich podpisů, které jsou potřeba přednést stavebnímu úřadu společně se žádostí o výjimku z "vzájemného odstupu staveb". Úřad obvykle žádosti vyhoví.

Jakékoliv nejasnosti doporučujeme konzultovat s místně příslušným stavebním úřadem.

zdroje:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-501